Kategória 2.stupeň základné školy
a 8-ročné gymnáziá do 15 rokov vrátane

Školský rok 2018/2019

 

 

DEFINÍCIA POJMOV

Oficiálny názov celonárodnej športovej súťaže, organizovanej v šk. roku 2018/2019, je “floorball SK LIGA”. Organizátorom projektu je Nadácia TV JOJ. Organizátormi súťažných zápasov v kvalifikačných skupinách sú základné školy, stredné školy a gymnáziá, regionálne Centrá voľného času a slovenské florbalové kluby, registrované Slovenským zväzom florbalu. Organizátormi krajských turnajov sú slovenské florbalové kluby, registrované Slovenským zväzom florbalu. Organizátorom celonárodného finále je florbalový klub, registrovaný Slovenský zväzom florbalu.

 

Súťaž pozostáva z troch fáz – prvá fáza – zápasy v kvalifikačných skupinách o postup na krajský turnaj, druhá fáza – krajské turnaje o postup na celonárodný finálový turnaj a tretia fáza – celonárodný finálový turnaj víťazov jednotlivých krajských turnajov.

 

Kvalifikačnú skupinu tvoria ideálne 4, minimálne však 3 školské tímy chlapcov alebo dievčat buď z toho istého mesta alebo blízkych miest a obcí tak, aby mohli školy reálne odohrať kvalifikačné zápasy.

 

V prípade, že škola nemá vo svojom okolí žiadnych prihlásených súperov, bude priradená k najbližšej možnej kvalifikačnej skupine. Z tohto dôvodu sa môže počet tímov v kvalifikačnej skupine zvýšiť na maximálne 5 a skupina získava označenie “Extra-Skupina”.

 

Oficiálnu záštitu nad projektom “floorball SK LIGA” prevzalo Ministerstvo školstva, športu, vedy a výskumu SR, predsedovia všetkých 8 samosprávnych krajov SR, primátori miest, starostovia obcí a mestských častí na území SR.

 

 

KTO SA MÔŽE DO SÚŤAŽE PRIHLÁSIŤ DO KATEGÓRIE

2.STUPEŇ ZŠ A 8RG DO 15 ROKOV VRÁTANE?

V tejto vekovej kategórii súťažia samostatne družstvá žiakov a žiačok 2. stupňa základných škôl alebo 8-ročných gymnázií, pričom vek hráča k 1.9.2018 je maximálne 15 rokov vrátane. Počet členov družstva je ľubovoľný, minimálne však taký, aby bolo družstvo schopné hrať oficiálne zápasy. Členom družstva konkrétnej školy môžu byť iba žiaci, ktorí túto školu počas školského roka riadne navštevujú. Podmienkou registrácie do súťaže je, že škola musí do súťaže prihlásiť družstvo chlapcov a súčasne aj družstvo dievčat. Tie budú hrať oddelené kvalifikačné súťaže – kvalifikačná skupina chlapcov a kvalifikačná skupina dievčat. Súťaž má všetky tri fázy – viď Definícia pojmov.

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU …

Termíny turnajov základných kvalifikačných skupín budú dva. Prvé kolo zápasov sa bude v školskom roku 2018/19 hrať už v septembri, počas 38. kalendárneho týždňa, konkrétny deň turnaja i miesto si dohodnú samotné školy. Druhé kolo, tzv. odvety, sa odohrá v novembri v 46. kalendárnom týždni. Dobre si preto tieto termíny zapíšte do Vašich kalendárov.

 

Už onedlho zverejníme na webe www.skliga.sk rozdelenie škôl do kvalifikačných skupín, aby sa tímy mohli komfortne včas pripraviť. Po absolvovaní týchto dvoch turnajov spoznáme víťazov kvalifikačných skupín, ktorí postupujú na krajský turnaj. Do úvahy však berieme len tie výsledky, ktoré učitelia zapíšu do on-line systému Coach Rufus.

 

Školské tímy teda odohrajú 3 “domáce” zápasy a 3 zápasy u súperov – tzn. každý s každým plus odveta. Výsledné poradie tímov a víťaz kvalifikačnej skupiny sa určuje po odohratí všetkých 6-tich zápasov.

 

Zápasy sa môžu hrať po dohode škôl v konkrétnej kvalifikačnej skupine počas vyučovania, po vyučovaní alebo počas víkendu.

 

Tzv. “domáce” zápasy a zápasy u súpera (odvety) sa môžu odohrať aj turnajovým spôsobom v prípade, že sa na tom školy v konkrétnej kvalifikačnej skupine dohodnú a to z organizačných, cestovných, finančných, či časových dôvodov. Podstatné je, aby mužstvá odohrali spolu 6 zápasov, čiže s každým z 3 súperov po dva zápasy.

 

Vo februári až apríli 2019 sa podľa Nadáciou TV JOJ schválených termínov uskutočnia krajské turnaje o pohár Nadácie TV JOJ, pričom víťazi postupujú na celonárodný finálový turnaj. Krajský turnaj sa môže z organizačných dôvodov uskutočniť aj v inom termíne, vždy však po schválení termínu Nadáciou TV JOJ. Pravidlá krajských turnajov zverejní Nadácia TV JOJ minimálne 1 mesiac pred ich konaním.

 

Termín a miesto celonárodného finále, ktoré nasleduje po odohratí všetkých krajských turnajov, oznámi Nadácia TV JOJ najneskôr 1 mesiac pred jeho konaním. V rovnakom termíne zverejní Nadácia TV JOJ pravidlá celonárodného finálového turnaja.

 

NA AKOM IHRISKU SA BUDÚ HRAŤ ZÁPASY?

Štandardné rozmery IFF ihriska sú 40x20m, pričom ihrisko je ohraničené autorizovanými mantinelmi. Každá škola však zorganizuje svoj domáci zápas kvalifikačnej skupiny na takom ihrisku, ako jej umožňujú priestorové možnosti domovskej telocvične.

 

Ak sú rozmery telocvične a ihriska neštandardne malé a oba tímy, ktoré na zápas kvalifikačnej skupiny nastúpia a súhlasia, zápas sa môže hrať aj bez mantinelov, či s menším počtom hráčov na oboch stranách. Dôležité však je, aby sa zápasy hrali so štandardným bránkami pre florbal, teda 160 x 115 cm.

 

 

KOĽKO HRÁČOV BUDE HRAŤ ZÁPAS?

Počas zápasu sú na hracej ploche vždy 5 hráči a jeden brankár. Striedanie hráčov družstva sa uskutočňuje ľubovoľne počas hry, vždy hráč za hráča, ako na hokeji. Mužstvo môže mať na zápasovej súpiske maximálne 20 hráčov, pričom minimálne 2 z nich musia byť brankári.

 

Výnimkou môžu byť zápasy školských tímov v príliš malých telocvičniach, kde v rámci zápasov kvalifikačnej skupiny môžu hrať tímy aj s nižším počtom hráčov ako je 6. Oba tímy sa však na tom musia dohodnúť a súhlasiť.

 

AKO DLHO BUDE TRVAŤ 1 ZÁPAS?

Zápas kvalifikačnej skupiny sa bude hrať 2×15 minút hrubého času, teda bez zastavovania času pri prerušení hry. Polčasová prestávka je max. 5 minút. V prípade nerozhodného výsledku sa uskutočnia vždy po 3 samostatné nájazdy až do chvíle, kedy prvá, resp. druhá, resp. tretia až x-tá ukončená séria nájazdov neurčí víťaza zápasu. Samostatný nájazd realizuje vždy iný hráč tímu, t.j. nie je povolené, aby 1 hráč realizoval viac ako 1 samostatný nájazd na brankára. Takto sa postupuje až do vystriedania všetkých hráčov, potrebných pre nájazdy. V prípade, že tím nemá dostatočný počet hráčov ako súper a nájazdy už realizovali všetci hráči tímu, ďalší nájazd môže realizovať opäť hráč, ktorý bol v poradí prvý.

 

AKO BUDEME BODOVAŤ VÝHRY, ČI VÍŤAZOV ZÁPASOV PO PREDĹŽENÍ?

Víťaz zápasu získava v riadnom hracom čase 3 body. V prípade remízy získava mužstvo, ktoré zvíťazilo po samostatných nájazdoch 2 body a mužstvo, ktoré prehralo zápas po samostatných nájazdoch získava 1 bod. Mužstvo, ktoré prehrá zápas v riadnom hracom čase nezískava žiaden bod.

 

ČO V PRÍPADE, AK DRUZŠTVÁ NEODOHRAJÚ ZÁPAS V STANOVENOM TERMÍNE?

Ak družstvo nie je schopné nastúpiť na zápas v dohodnutom termíne, oznámi svojmu súperovi písomne (emailom) a v dostatočnom časovom predstihu (min. 3 pracovné dni), svoju neúčasť. Obe družstvá sa v čo najkratšom čase dohodnú na náhradnom termíne tak, aby neohrozili ďalší priebeh ligy a zápasy, ktoré majú odohrať so svojimi súpermi. Toto pravidlo platí aj pre školy, ktoré svoje zápasy budú hrať so súpermi tzv. turnajovým spôsobom.

 

V prípade, že družstvo podľa stanovených pravidiel nenastúpi na zápas alebo svoju neúčasť dostatočne včas neoznámi súperovi, kontumačne prehráva zápas výsledkom 0:3 v prospech súpera, ktorému zároveň budú v tabuľke pripísané 3 body za víťazstvo.

 

V prípade, že obe družstvá nenastúpia na zápas v stanovenom termíne a nedohodnú sa ani na náhradnom termíne zápasu, ktorý sú povinní oznámiť Nadácii TV JOJ prostredníctvom emailu info@skliga.sk, zápas sa považuje za zrušený a obom družstvám bude do tabuľky pripísaných 0 bodov za zápas.

 

KTO JE VÍŤAZ KVALIFIKAČNEJ SKUPINY A KTO POSTUPUJE?

Víťazom kvalifikačnej skupiny je družstvo, ktoré získa po odohratí predpísaných zápasov najväčší počet bodov. V prípade rovnosti bodov (po odohratí všetkých zápasovkvalifikačnej skupiny) však rozhodujú o konečnom víťazovi okresnej mini ligytzv. pomocné kritéria v nasledujúcom poradí: 1. vzájomný zápas, 2. vzájomnéskóre, 3. celkové skóre, 4. väčší počet strelených gólov. V prípade, že anitieto pomocné pravidlá jednoznačne neurčia víťaza kvalifikačnej skupiny,mužstvá s rovnakým počtom bodov odohrajú rozhodujúci zápas o postup nakrajský turnaj.

Na krajský šampionát pre 2. stupeň ZŠ a 8RG do 15 rokov vrátane v každom kraji SR postupujú vždy víťazi kvalifikačných skupín a to bez ohľadu na to, koľko kvalifikačných skupín sa v kraji hrá. Na krajskom turnaji sa vždy hrá systémom K.O., teda víťazi úvodných zápasov postupujú do ďalších zápasov, porazené družstvá v súťaži končia s výnimkou tímov, ktoré budú na základe predchádzajúcich zápasov hrať zápas o celkové 3. miesto na turnaji.

 

V prípade, že v kraji súťažili družstvá o postup na krajský šampionát v menej ako 8 kvalifikačných skupinách, teda v 7 a menej, minimálne však v 4 skupinách, na krajský turnaj postupuje aj družstvo s najvyšším počtom bodov na 2. mieste v rámci všetkých kvalifikačných skupín, prípadne družstvá na druhých miestach tak, aby celkový počet postupujúcich družstiev na krajský šampionát bol spolu 8. V prípade rovnosti bodov družstiev na druhých miestach rozhodujú tzv. pomocné kritériá v nasledujúcom poradí: 1. celkové skóre, 2. väčší počet strelených gólov. V prípade, že anitieto pomocné pravidlá jednoznačne neurčia postupujúce družstvo z 2.miesta v kvalifikačnej skupine,mužstvá s rovnakým počtom bodov odohrajú rozhodujúci zápas o postup nakrajský turnaj.

 

Na celonárodný finálový turnaj pre 2.stupeň ZŠ a 8RG do 15 rokov vrátane postupujú z krajských šampionátov vždy iba víťazi, teda celonárodné finále hrá 8 najlepších družstiev dievčat a 8 družstiev chlapcov.

 

ZAPISOVANIE VÝSLEDKOV, VIDEÁ S GÓLMI A HRÁČSKE ŠTATISTIKY … 

Výsledky zápasov, súpisky, mená autorov gólov a prihrávok na góly bude do on-line systému Coach Rufus zapisovať vždy učiteľ z “domáceho” družstva. Coach Rufus má však aj mnohé ďalšie skvelé funkcie. Vďaka Nadácii TV JOJ ich školy, zapojené do floorball SK LIGY, získajú na celý školský rok 2018/2019 zdarma. Školy zároveň neplatia žiaden poplatok za registráciu do súťaže. Všetky zapísané výsledky nájdete na oficiálnom webe súťaže www.skliga.sk a na webe Nadácie TV JOJ www.nadacia.joj.sk. To však nie je všetko. Registráciou v súťaži získavate bezplatne novú aplikáciu sport.video do mobilného telefónu, ktorá Vám úplne jednoduchým spôsobom umožní posielať top-momenty z vašich zápasov na web www.skliga.sk a budete sa nimi môcť pochváliť aj svojim kamarátom.

  

NA KOHO SA MÁM V PRÍPADE OTÁZOK O PRIEBEHU PROJEKTU OBRÁTIŤ?

Kontaktujte nás kedykoľvek to budete potrebovať. Aby sme tak rozsiahlu komunikáciu zvládli, pošlite nám email na adresu info@skliga.ska my sa s Vami čo najrýchlejšie spojíme. Ak to bude nutné a zanecháte nám svoje tel. číslo, budeme Vám volať. A aby sa nezabudlo … floorball SK LIGA nájdete aj na webe (www.skliga.sk) a facebooku!

Nadácia TV JOJ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočného záujmu škôl, či nenaplnenia rozpočtu projektu pozastaviť realizáciu tohto športového projektu.

Nadácia TV JOJ si vyhradzuje právo zmeny v pravidlách súťaže a výklade pojmov, zaväzuje sa však túto skutočnosť oznámiť všetkým prihláseným školám.

 

Nadácia TV JOJ

Pomáhame tým, ktorí sa snažia