KATEGÓRIA 2.STUPEŇ ZÁKLADNÉ ŠKOLY A 8-ROČNÉ GYMNÁZIÁ DO 15 ROKOV VRÁTANE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

DEFINÍCIA POJMOV

Oficiálny názov celonárodnej športovej súťaže, organizovanej v šk. roku 2021/2022, je “floorball SK LIGA”. Organizátorom projektu je Nadácia TV JOJ. Organizátormi súťažných zápasov v kvalifikačných skupinách sú základné školy. Organizátorom krajských turnajov aj celonárodného finále je Team Management s.r.o. v spolupráci s florbalovými klubmi registrovanými Slovenským zväzom florbalu.

Súťaž pozostáva z troch fáz – prvá fáza – zápasy v kvalifikačných skupinách o postup na divízny turnaj, druhá fáza – divízne turnaje o postup na celonárodný finálový turnaj a tretia fáza – celonárodný finálový turnaj víťazov jednotlivých divíznych turnajov.

Kvalifikačnú skupinu tvoria ideálne 5, minimálne však 3 školské tímy chlapcov alebo dievčat buď z toho istého mesta alebo blízkych miest a obcí tak, aby mohli školy reálne odohrať kvalifikačné zápasy.

V prípade, že škola nemá vo svojom okolí žiadnych prihlásených súperov, bude priradená k najbližšej možnej kvalifikačnej skupine. 

Oficiálnu záštitu nad projektom “floorball SK LIGA” prevzali primátori miest, starostovia obcí a mestských častí na území SR.

 

SK LIGA PRE 2.STUPEŇ ZŠ A 8RG DO 15 ROKOV

V tejto vekovej kategórii súťažia samostatne družstvá žiakov a žiačok 2. stupňa základných škôl alebo 8-ročných gymnázií, pričom vek hráča k 1.9.2021 je maximálne 14,99 rokov. Počet členov družstva je ľubovoľný, minimálne však taký, aby bolo družstvo schopné hrať oficiálne zápasy. Členom družstva konkrétnej školy môžu byť iba žiaci, ktorí túto školu počas školského roka riadne navštevujú. Podmienkou registrácie do súťaže je, že škola musí do súťaže prihlásiť družstvo chlapcov a súčasne aj družstvo dievčat. Tie budú hrať oddelené kvalifikačné súťaže – kvalifikačná skupina chlapcov a kvalifikačná skupina dievčat. Súťaž má všetky tri fázy – viď Definícia pojmov.

ROZDELENIE TÍMOV DO DIVÍZII A KVALIFIKAČNÝCH SKUPÍN

Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, Floorball SK LIGA sa v sezóne 2021/2022 bude hrať novým systémom. Organizátor projektu vytvoril 6 divízií podľa okresov. V každej divízii bude 6 kvalifikačných skupín a v nich minimálne 3 a maximálne 5 tímov. V prvom kole prihlasovania sa si škola vyberie divíziu, v ktorej chce hrať. NEMUSÍ tak hrať v tej divízii, do ktorej patrí podľa okresu, z ktorého pochádza. Následne organizátor podľa počtu prihlásených škôl vytvorí v rámci každej divízie kvalifikačné skupiny. Aj do nich sa budú môcť školy zapisovať podľa vlastného uváženia. Organizátor tak vyhovel požiadavke škôl, aby mali možnosť hrať aj s inými tímami, ako tomu bolo doteraz.

Prihlasovanie do Floorball SK LIGA prebieha od 20. 9. 2021 do 10. 10. 2021 

ZAPÁJAME AJ DETI ZO SPECIAL OLYMPICS

Ďalšou novinkou v sezóne 2021/2022 je tiež, že súčasťou Floorbal SK LIGY budú aj tímy so športovcami s intelektuálnym znevýhodnením, ktoré zastrešuje organizácia Special Olympics Slovakia. Tieto školy sa budú prihlasovať rovnakým spôsobom ako ostatné školy, budú tak integrované medzi zdravé deti.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU …

SK LIGA sa začne 20. 10. prvou fázou – kvalifikačnými turnajmi o postup na divízny turnaj. Začiatok súťaže je orientačný, organizátor presný dátum zverejní po ukončení prihlasovania sa. 

Konkrétne dni turnaja i miesto si dohodnú samotné školy. Je plne v kompetencii škôl, aký systém kvalifikačného turnaja si zvolia. Či si školy v rámci skupiny zahrajú systémom každý s každým doma-vonku alebo či sa dohodnú na jednom turnaji za účasti všetkých škôl. Tzv. “domáce” zápasy a zápasy u súpera (odvety) sa môžu odohrať aj turnajovým spôsobom v prípade, že sa na tom školy v konkrétnej kvalifikačnej skupine dohodnú a to z organizačných, cestovných, finančných, či časových dôvodov. Podstatné je, aby mužstvá odohrali spolu 6 zápasov, čiže s každým z 3 súperov po dva zápasy.

Kvalifikačné turnaje je potrebné odohrať najneskôr do 31. 1. 2022.

Po absolvovaní týchto dvoch turnajov spoznáme víťazov kvalifikačných skupín, ktorí postupujú na divízny turnaj. Do úvahy budú brané len tie výsledky, ktoré učitelia zapíšu do nového on-line systému RUFUS.

Zápasy sa môžu hrať po dohode škôl v konkrétnej kvalifikačnej skupine počas vyučovania, po vyučovaní alebo počas víkendu.

Vo februári až apríli 2022 sa podľa Nadáciou TV JOJ schválených termínov uskutočnia divízne turnaje, pričom víťazi postupujú na celonárodný finálový turnaj. Divízny turnaj sa môže z organizačných dôvodov uskutočniť aj v inom termíne, vždy však po schválení termínu Nadáciou TV JOJ. Pravidlá divíznych turnajov zverejní Nadácia TV JOJ minimálne 1 mesiac pred ich konaním.

Termín a miesto celonárodného finále, ktoré nasleduje po odohratí všetkých krajských turnajov, oznámi Nadácia TV JOJ najneskôr 1 mesiac pred jeho konaním. V rovnakom termíne zverejní Nadácia TV JOJ pravidlá celonárodného finálového turnaja. Organizácia divíznych turnajov aj celonárodného finálového turnaja bude prispôsobená aktuálnej pandemickej situácií a bude sa riadiť Covid šport automatom. V prípade zhoršenej pandemickej situácie je organizátor oprávnený termín turnajov presunúť.

 

NA AKOM IHRISKU SA BUDÚ HRAŤ ZÁPASY?

Štandardné rozmery IFF ihriska sú 40x20m, pričom ihrisko je ohraničené autorizovanými mantinelmi. Finálový turnaj aj divízne turnaje sa môžu hrať, podobne ako v sezóne 2019/2020, aj na ihrisku o rozmeroch 36 x 18m. O definitívnom rozmere rozhodne organizátor pred samotným turnajom. 

Každá škola však zorganizuje svoj domáci zápas kvalifikačnej skupiny na takom ihrisku, ako jej umožňujú priestorové možnosti domovskej telocvične, napr. 34x16m.

Ak sú rozmery telocvične a ihriska neštandardne malé a oba tímy, ktoré na zápas kvalifikačnej skupiny nastúpia a súhlasia, zápas sa môže hrať aj bez mantinelov, či s menším počtom hráčov na oboch stranách. Dôležité však je, aby sa zápasy hrali so štandardným bránkami pre florbal, teda 160 x 115 cm.

 

KTO VÁM MÔŽE POMÔCŤ S ORGANIZÁCIOU ZÁPASOV V KVALIFIKAČNEJ SKUPINE?

Projekt floorball SK LIGA podporujú na Slovensku viaceré skvelé florbalové kluby a sú pripravené vám nielen poradiť a pomôcť s tréningami alebo pravidlami, ale mnohokrát aj poskytnúť na súťažné zápasy mantinely, bránky, či zabezpečiť rozhodcov, zapisovateľa, alebo dokonca aj športovú halu, kde si môžu vaši hráči vychutnať atmosféru veľkých zápasov na ozajstnom ihrisku. Zoznam týchto klubov, spolupracujúcich s floorball SK LIGA priebežne aktualizujeme a nájdete ho na web stránke www.skliga.sk

 

KOĽKO HRÁČOV BUDE HRAŤ ZÁPAS?

Počas zápasu sú na hracej ploche vždy 5 hráči a jeden brankár. Striedanie hráčov družstva sa uskutočňuje ľubovoľne počas hry, vždy hráč za hráča, ako na hokeji. Mužstvo môže mať na zápasovej súpiske maximálne 20 hráčov, pričom minimálne 2 z nich musia byť brankári.

Výnimkou môžu byť zápasy školských tímov v príliš malých telocvičniach, kde v rámci zápasov kvalifikačnej skupiny môžu hrať tímy aj s nižším počtom hráčov ako je 6. Oba tímy sa však na tom musia dohodnúť a súhlasiť.

 

AKO DLHO BUDE TRVAŤ 1 ZÁPAS?

Zápas kvalifikačnej skupiny sa bude hrať 2×15 minút hrubého času, teda bez zastavovania času pri prerušení hry. Polčasová prestávka je max. 5 minút. V prípade nerozhodného výsledku sa uskutočnia vždy po 3 samostatné nájazdy až do chvíle, kedy prvá, resp. druhá, resp. tretia až x-tá ukončená séria nájazdov neurčí víťaza zápasu. Samostatný nájazd realizuje vždy iný hráč tímu, t.j. nie je povolené, aby 1 hráč realizoval viac ako 1 samostatný nájazd na brankára. Takto sa postupuje až do vystriedania všetkých hráčov, potrebných pre nájazdy. V prípade, že tím nemá dostatočný počet hráčov ako súper a nájazdy už realizovali všetci hráči tímu, ďalší nájazd môže realizovať opäť hráč, ktorý bol v poradí prvý.

 

AKO BUDEME BODOVAŤ VÝHRY, ČI VÍŤAZOV ZÁPASOV PO PREDĹŽENÍ?

Víťaz zápasu získava v riadnom hracom čase 3 body. V prípade remízy získava mužstvo, ktoré zvíťazilo po samostatných nájazdoch 2 body a mužstvo, ktoré prehralo zápas po samostatných nájazdoch získava 1 bod. Mužstvo, ktoré prehrá zápas v riadnom hracom čase nezískava žiaden bod.

 

ČO V PRÍPADE, AK DRUZŠTVÁ NEODOHRAJÚ ZÁPAS V STANOVENOM TERMÍNE?

Ak družstvo nie je schopné nastúpiť na zápas v dohodnutom termíne, oznámi svojmu súperovi písomne (emailom) a v dostatočnom časovom predstihu (min. 3 pracovné dni), svoju neúčasť. Obe družstvá sa v čo najkratšom čase dohodnú na náhradnom termíne tak, aby neohrozili ďalší priebeh ligy a zápasy, ktoré majú odohrať so svojimi súpermi. Toto pravidlo platí aj pre školy, ktoré svoje zápasy budú hrať so súpermi tzv. turnajovým spôsobom.

V prípade, že družstvo podľa stanovených pravidiel nenastúpi na zápas alebo svoju neúčasť dostatočne včas neoznámi súperovi, kontumačne prehráva zápas výsledkom 0:3 v prospech súpera, ktorému zároveň budú v tabuľke pripísané 3 body za víťazstvo.

V prípade, že obe družstvá nenastúpia na zápas v stanovenom termíne a nedohodnú sa ani na náhradnom termíne zápasu, ktorý sú povinní oznámiť Nadácii TV JOJ prostredníctvom emailu info@skliga.sk, zápas sa považuje za zrušený a obom družstvám bude do tabuľky pripísaných 0 bodov za zápas.

 

KTO JE VÍŤAZ KVALIFIKAČNEJ SKUPINY A KTO POSTUPUJE?

Víťazom kvalifikačnej skupiny je družstvo, ktoré získa po odohratí predpísaných zápasov najväčší počet bodov. V prípade rovnosti bodov (po odohratí všetkých zápasov kvalifikačnej skupiny) však rozhodujú o konečnom víťazovi kvalifikačnej skupiny tzv. pomocné kritéria v nasledujúcom poradí: 1. vzájomný zápas, 2. vzájomné skóre, 3. celkové skóre, 4. väčší počet strelených gólov. V prípade, že ani tieto pomocné pravidlá jednoznačne neurčia víťaza kvalifikačnej skupiny, mužstvá s rovnakým počtom bodov odohrajú rozhodujúci zápas o postup na divízny turnaj.

Na divízny turnaj postupuje každý víťaz kvalifikačnej skupiny. Divízny turnaj floorball SK LIGA sa organizuje iba v prípade, ak sa v divízii riadne odohrali všetky zápasy v najmenej 3 kvalifikačných skupinách. V prípade, že bude v divízii menej ako 6 kvalifikačných skupín, postúpia víťazi kvalifikačných skupín a najlepšie tímy z druhých miest tak, aby sa na divíznom turnaji zúčastnilo 6 tímov. Ak budú napríklad 4 kvalifikačné skupiny, postúpia 4 víťazi plus najlepšie dva tímy z druhých miest. 

O poradí medzi tímami z druhých miest rozhoduje:V prípade rovnosti bodov tímov na druhých miestach rozhodujú pomocné kritéria v nasledovnom poradí: 1. celkové skóre, 2. väčší počet strelených gólov, 3. väčší počet víťazných zápasov v riadnom hracom čase. 4. náhradný zápas alebo žreb (podľa dohody tímov, ktorých sa to bude týkať)

Na divíznom turnaji sa hrá štandardne systémom každý s každým v dvoch trojčlenných skupinách. Víťazi skupín si zahrajú o celkové prvenstvo, tímy z druhých miest o tretie miesto. Pre tímy na treťom mieste sa turnaj končí. V prípade rovnosti bodov družstiev v skupinách, o umiestnení v skupine rozhodujú tzv. pomocné kritériá v nasledujúcom poradí: 1. vzájomný zápas, 2. vzájomné skóre, 3. väčší počet strelených gólov vo vzájomnom zápase, 4. celkové skóre, 5. vyšší počet strelených gólov v skupine . V prípade, že ani tieto pomocné pravidlá jednoznačne neurčia konečné poradie v skupine, o poradí rozhodne žreb.

Na celonárodný finálový turnaj postupujú víťazi divíznych šampionátov, celonárodné finále tak bude hrať 6 najlepších družstiev dievčat a 6 družstiev chlapcov systémom ako divízne turnaje.

Organizátor projektu môže štandardné pravidlá divíznych turnajov a celonárodného finále prispôsobiť a meniť, ich finálnu podobu zverejní v dostatočnom časovom predstihu pred ich konaním. 

 

ZAPISOVANIE VÝSLEDKOV, VIDEÁ S GÓLMI A HRÁČSKE ŠTATISTIKY …

Výsledky zápasov, súpisky, mená autorov gólov a prihrávok na góly bude do on-line systému RUFUS zapisovať vždy učiteľ z “domáceho” družstva, ak sa tímy nedohodnú inak. RUFUS má však aj mnohé ďalšie skvelé funkcie. Školy neplatia žiaden poplatok za registráciu do súťaže. Všetky zapísané výsledky nájdete na oficiálnom webe súťaže www.skliga.sk

 

NA KOHO SA MÁM V PRÍPADE OTÁZOK O PRIEBEHU PROJEKTU OBRÁTIŤ?

Kontaktujte nás kedykoľvek to budete potrebovať. Aby sme tak rozsiahlu komunikáciu zvládli, pošlite nám email na adresu info@skliga.sk a my sa s Vami čo najrýchlejšie spojíme. Ak to bude nutné a zanecháte nám svoje tel. číslo, budeme Vám volať. A aby sa nezabudlo … floorball SK LIGA nájdete aj na webe (www.skliga.sk) a facebooku Floorball SK LIGA, či Nadácia TV JOJ!

Nadácia TV JOJ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočného záujmu škôl, či nenaplnenia rozpočtu projektu, pozastaviť realizáciu tohto športového projektu v rámci celej SR alebo len v konkrétnej divízii, oblasti, meste, či kvalifikačnej skupine.

Nadácia TV JOJ si vyhradzuje právo zmeny v pravidlách súťaže a výklade pojmov, zaväzuje sa však túto skutočnosť oznámiť všetkým prihláseným školám.

 

Nadácia TV JOJ

Pomáhame tým, ktorí sa snažia